Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaZnačky CQS 5Funkční prádlo Auta pro Prahu

Ucpávky, přepážky

Popis funkce

Zajišťují požadovanou celistvost, případně kouřotěsnost, požárně dělících konstrukcí
(stěny, stropy) v místech:

 • prostupů technologických rozvodů ( kabely, potrubí - plast, ocel, vzduchotechnika)
 • prostupů konstrukčních prvků - vazníky, průvlaky, sloupy
 • konstrukčních stavebních a dilatačních spár
 • styku požárně dělících konstrukcí s konstrukcí střešního nebo obvodového pláště

Princip funkce materiálů používaných v konstrukcích požárních ucpávek
 • intumescentní (zpěňující) s těsnící a izolační funkcí - tmely, nátěry, rohože, zátky, polštáře
 • nehořlavost - malty
 • karbonizace - tmely
   
Základní charakteristika

Protipožární ucpávky a přepážky brání šíření požáru (a většina typů taktéž kouře a zplodin hoření) do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů a produktovodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační spárou nebo ve styku materiálově nesourodých konstrukcí.
Protipožární utěsnění prostupu je nutno před jeho aplikací správně navrhnout dle typu požárně dělící konstrukce, druhu prostupujícího prvku nebo typu stavební spáry a požadavku na požární odolnost. Instalace zvoleného typu protipožárního utěsnění musí být provedena dle technologického postupu stanoveného výrobcem příslušného materiálu na který jsou vystaveny patřičné certifikáty.

Příklady nejčastějších chyb, omylů a (podvodů):
 • chybné stanovení typu požárního utěsnění vzhledem k utěsňovanému prostupu (prakticky pro každý typ prostupující konstrukce - kabely, ocelové potrubí, plastové potrubí, potrubí s tepelnou izolací - je chváleno použití jiného typu požárního utěsnění a není možno tyto zaměňovat)
   
 • překročení povolených rozměrů utěsňovaného otvoru (některé typy ucpávek mají stanoveny maximální rozměry a při jejich překročení je nutno instalovat pomocné zámečnické konstrukce, tak aby byla zachována jejich stabilita a funkčnost)
   
 • použití pro nevhodné prostředí, popřípadě aplikace v nevhodných klimatických podmínkách (Působení vysoké vlhkosti nebo agresivních par a roztoků má významný vliv na celkovou dobu funkčnosti a životnosti protipožárních ucpávek a pro každý typ prostředí je nutno zvolit příslušný typ ucpávky)
   
 • špatný způsob provedení - technologická nekázeň (používání minerálních desek o jiné než požadované měrné hmotnosti - obvykle je požadováno 120 - 140 kg /m3, tloušťka použitých minerálních desek je menší než požaduje projekt, nedodržení požadované tloušťky vrstvy požárních tmelů, celistvost je narušena nedotmelením v těžko přístupných místech - např. mezi kabely, požární odolnost je degradována použitím jiných než kovových kotvících prvků)
   
 • nevhodná, nebo žádná stavební připravenost otvorů prostupů m(zejména otvory pro prostupy ve stěnách SDK - otvor je nutno z vnitřního prostoru stěny olemovat SDK, protože v opačném případě utěsnění ztrácí funkčnost, protože zpěňující materiály nemají v případě požáru žádnou oporu a propadají do meziprostoru SDK)
   
 • nedostatečné označení typů provedených ucpávek (u každé ucpávky musí být označen mimo jiné typ použitého materiálu pro kontrolu správnosti zvolené technologie a pro případné opravy poškození, v opačném případě je nutno při poškození provést utěsnění znovu, což zvyšuje náklady na údržbu)
   
 • nedostatečná nebo žádná dokumentace skutečného provedení (Dle Vyhlášky 246/2001 Sb. jsou protipožární ucpávky a přepážky požárně bezpečnostním zařízením a jako takové podléhají pravidelné kontrole minimálně jednou ročně. Proto je nutno každou ucpávku označit identifikačním štítkem s příslušným pořadovým číslem pro daný objekt a zaznamenat její umístění do výkresové dokumentace tak, aby mohla být prováděna pravidelná kontrola funkčnosti a vedeny záznamy o případných opravách. V opačném případě vznikají majiteli objektu další náklady spojené se zjištěním a zdokumentováním skutečného stavu požárně bezpečnostních zařízení.) 

 

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Nádražní 187
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel: +420 595 134 300
Fax: +420 596 136 119

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO